تا قبلنا فکر میکردم اگه برم بغل کسی میرم جهنم
ولی الان از جهنم نمی ترسم
الان مردی رو نمی تونم پیدا کنم که بتونم بهش اعتماد کنم
انگار هیچ مردی وجود نداره
شایدم من پیدا نکردم
طمع هیچ بوسه ای مردونه نیست
جای غریبیه
اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستنمنبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : من نگویم عاشقم یه ذره من دیوانه ام |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن منبع : |اینجا ادم ها یا از جهنم می ترسن یا خودشون جهنم هستن
برچسب ها : جهنم ,جهنم هستن ,خودشون جهنم